Глосарій термінів
Задати питання
Замовити
розрахунок тарифів
Вакансії
Корисна
інформація
Глосарій термінів 

А

Аварійний КОМІСАР (AVERAGE ADJUSTER) - фахівець, який за дорученням страховика (іноді із залученням експерта-сюрвейєра) визначає причину, характер і розмір збитків і видає аварійний сертифікат. На нього може покладатись участь у проведенні превентивних заходів, а також ліквідація наслідків страхового випадку. Іноді страховик може доручати А.К. розгляд претензій страхувальника.

 

Аварійний СЕРТИФІКАТ (SURVEY-REPORT) - документ, що видається страхувальникові аварійним комісаром, агентом або іншим уповноваженим представником страховика на підставі результатів огляду пошкодженого майна. У А.C. фіксуються можливі причини, характер і розмір збитку, зумовленого страховим випадком. А.C. є для страхувальника підставою для висунення претензії страховикові. Проте, А.C. не може розглядатись як безумовний доказ відповідальності страховика.

 

АГЕНТ СТРАХОВИЙ (AGENT) - фізична або юридична особа, яка діє від імені страховика і в межах наданих їм повноважень.

 

АДДЕНДУМ (ADDENDUM) - документ, є додатком до страхового договору. В А зазначаються зміни в умовах страхування.

 

АКВІЗИЦІЯ (ACQUESTION) - маркетингова діяльність спрямована на збільшення кількості укладених нових договорів страхування. Вважається, що аквізиційна діяльність нормальна, коли кількість нових договорів страхування перевищує число договорів, за якими закінчився термін дії.

 

АКТ ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК (ACCIDENT REPORT FORM) - документ, що складається адміністрацією і комітетом професійної спілки підприємства чи установи, якщо з їхнім працівником стався нещасний випадок, пов'язаний з виконанням службових обов'язків. У випадках із пасажиром відповідний документ складається на транспорті. У разі якщо потерпілий застрахований від нещасних випадків, акт надсилається до страхової організації з метою оформлення страхових виплат.

 

АКТИВИ СТРАХОВИКА (ІNSURЕR 'S ASSETS) - кошти страховика, які інвестовані в цінні папери, придбану нерухомість, інші матеріальні цінності, розміщені на рахунках в банках. Джерелами цих коштів є статутний фонд, страхові резерви та інші пасиви. Від величини й структури А. C. залежить платоспроможність страховика.

 

АКТУАРІЙ (ACTUARY) - офіційно уповноважена особа, фахівець, який за допомогою методів математичної статистики розраховує страхові тарифи. На А. покладається відповідальність за те, щоб страхові фонди були достатніми на той момент, коли компанії доведеться виконувати свої зобов'язання за виданими полісами.

 

АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ (ACTUARIAL CALCULATIONS) - система математичних і статистичних методів розрахунку страхових тарифів. Методологія А.Р. грунтується на застосуванні теорії ймовірностей, демографічної статистики та довгострокових фінансових обчислень інвестиційного доходу страховика. А.Р. дають змогу визначити частку кожного страхувальника у створенні страхового фонду.

 

АКЦЕПТ (ACCEPTANCE) - згода однієї сторони страхових відносин (страхувальника або страховика) з пропозиціями іншої сторони про укладення договору страхування або перестрахування на умовах, що відповідають цим пропозиціям.

 

АНДЕРРАЙТЕР (UNDERWRITER) - у страхуванні - висококваліфікована і відповідальна особа страховика, уповноважена виконати необхідні процедури по розгляду пропозицій і прийняттю ризиків на страхування (перестрахування); А. оформляє страхові поліси, оцінює ризик, визначає ставки премій та інші умови страхування;

 

АСІСТАНС (ASSISTANCE) - перелік послуг (у рамках договору страхування), що надаються в потрібний момент через медичне, технічне і фінансове сприяння. Широко використовується в зарубіжних країнах для забезпечення безпеки подорожуючих під час поїздок за кордон (у разі хвороби, нещасного випадку).

 

АСОРТИМЕНТ СТРАХОВОГО РИНКУ (INSURANCE MARKET ASSORTIMENT) - набір видів страхових послуг, що пропонуються страхувальникам у даній країні, регіоні.

 

 Б

БІЗНЕС-ПЛАН СТРАХОВИКА (BUSINESS PLAN OFTHE INSURER) - формалізована програма діяльності компанії на декілька років, яка містить, зокрема, систему заходів, пов'язаних часом і місцем реалізації, узгоджених зі стратегією та ресурсами і розрахованих на отримання максимального прибутку, зокрема за рахунок додаткових інвестицій. Основними розділами Б.П.С. є: характеристика страхових послуг компанії, оцінка ринку збуту страхових послуг, оцінка конкурентоспроможності компанії, план маркетингу, організаційний план, ресурси, оцінка ризику виконання плану, фінансовий план.

 

БОНУС (BONUS) - знижка, що її надає страховик із суми страхової премії за оформлення договору страхування на особливо вигідних умовах. Б. визначається переважно у відсотках або проміле.

 

БОРДЕРО (IVENTORY) - перелік ризиків, прийнятих на страхування, у частині, що передається цедентом на перестрахування. Б. надсилається цедентом страхувальнику у визначені договором перестрахування строки. Б. бувають попередніми і остаточними.

 

БРОКЕР СТРАХОВИЙ (INSURANCE BROKER) - юридична або фізична особа, яка має дозвіл виступати посередником між страхувальниками і страховиками. Б.C. діє від імені і за дорученням страхувальників. До його завдань входить пошук страхової компанії (компаній), де можна було б розмістити ризик на оптимальних умовах з погляду надійності страховика і розміру страхових премій. У разі страхового випадку Б.C. надає допомогу страхувальникові в отриманні відшкодування, а також залучається до розміщення ризиків, що передаються на перестрахування. Оплату послуг Б.C. здійснює страховик.

 

БРУТТО-ПРЕМІЯ (GROSS PREMIUM) - загальна сума страхових внесків, визначена на підставі страхової суми і брутто-ставки (страхового тарифу).

 

БРУТТО-СТАВКА (GROSS RATE) - сума визначеної нетто-премії і навантаження. Ці складові брутто-ставки мають різне призначення. Нетто-ставка має забезпечити відшкодування витрат на покриття збитків з ризикових видів страхування і на виплати страхування життя. Навантаження призначене для забезпечення фінансування витрат страховика на ведення справи і отримання планового прибутку від страхових операцій.

 

В

ВИД СТРАХУВАННЯ (LINE OF INSURANCE) - страхування однорідних об'єктів від характерних для них небезпек.

 

ВИНА СТРАХУВАЛЬНИКА (ІNSURЕD 'FAULT) - суб'єктивне ставлення юридичної або фізичної особи до своєї протиправної поведінки і її можливих наслідків, що може спричинитися до завдання шкоди. Розрізняють вину двох видів: навмисні дії і необережність. Остання, в свою чергу, ділиться на просту і грубу необережність. Наявність навмисної дії або грубої необережності може бути підставою для звільнення страховика від його обов'язків з виплати страхового відшкодування.

 

ВІДШКОДУВАННЯ СТРАХОВЕ (INSURANCE INDEMNITY) - сума, яка виплачується страховиком на компенсацію збитку, зумовленого страховим випадком на об'єктах страхування майна і відповідальності. Якщо страхова сума менше збитку, В.C. здійснюється пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості об'єкта. У разі подвійного страхування В.C. фактичного збитку здійснюється всіма страховиками в межах страхової вартості об'єкта страхування пропорційно до частки кожного в загальній страховій сумі. Умовами договору страхування може передбачатися заміна виплати страхового відшкодування компенсацією збитку в натуральній формі.

 

ВИГОДОНАБУВАЧ (BENEFICIARY) - особа, визначена страхувальником для отримання належних сум страхових виплат у разі, якщо страхувальник (застрахований) не зможе скористатися ними самостійно.

 

Д

ДЕРЖАВНЕ ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ (STATE INSURANCE) - форма страхування, при якій визначені законодавством страхувальники сплачують страхові внески за рахунок державного бюджету. Так само як обов'язкове страхування військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, податкової та митної служби, народних депутатів і деяких інших категорій працівників.

 

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ (VOLUNTARY INSURANCE) - форма страхування, що здійснюється на підставі добровільно укладеного договору між страховиком і страхувальником. Д.C. здійснюється відповідно до правил страхування, які розробляються страховиком і реєструються в Укрстрахнагляді. Договір Д.C. вступає в дію, як правило, після сплати страхової премії.

 

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ (INSURANCE CONTRACT) - угода між страхувальником і страховиком, яка передбачає зобов'язання страховика в разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено договір, а страхувальник зобов'язується сплатити страхову премію у визначені строки. Д.C. укладається на підставі заяви страхувальника. Факт укладення Д.C. може засвідчуватися також страховим полісом, свідоцтвом. У Д.C. зазначається вид страхування, страхова сума, страхова премія, реквізити сторін, строки початку і закінчення дії договору. Як правило, Д.C. вступає в дію після сплати всього страхового платежу або суми, визначеної за першим строком платежу.

 

ДОДАТКОВА ПРЕМІЯ (ADDITIONAL PREMIUM) - додатковий страховий внесок, що сплачується страхувальником за те, що до умов страхування вносяться додаткові ризики, або за страхування ризиків з підвищеною небезпекою. Д.П. застосовується здебільшого в особистому страхуванні в разі, якщо андеррайтер вважає, що застрахувати заявника на звичайних умовах, з урахуванням його віку, стану здоров'я, небезпечної професії, складних кліматичних умов, неможливо.

 

 

З

ЗАКОН ПРО СТРАХУВАННЯ (LAW) - прийнятий Верховною Радою України 7 березня 1996 року. Регулює відносини в сфері страхування і спрямований на розвиток ринку страхових послуг, посилення надійності страхового захисту юридичних і фізичних осіб. Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування. Документ містить 5 розділів (загальні положення, договори страхування, забезпечення платоспроможності страховиків, державний нагляд за страховою діяльністю в Україні, заключні положення).

 

ЗАСТРАХОВАНИЙ (INSURED) - особа, яка бере участь в особистому страхуванні, об'єктом страхового захисту якого є життя, здоров'я і працездатність. 3. може бути одночасно і страхувальником. 3. має право у передбачених договором випадках отримати обумовлену страхову суму або виплати меншого розміру.

 

ЗАЯВНИК (PROPOSER) - особа, яка в письмовій або усній формі висловлює намір придбати страховий поліс.

ЗБИТОК (LOSS) - у страхуванні термін має кілька значень. Серед них:

втрата (збиток), яка підлягає відшкодуванню страховиком;

факт настання страхового випадку (реалізації страхового ризику);

справа, яка містить документи страховика з конкретного страхового випадку, які підтверджують обгрунтованість виплати.

 

ЗБИТКОВІСТЬ СТРАХОВОЇ СУМИ (LOSS OF INSURANCE SUM) - показник діяльності страховика який характеризує відносини страхового відшкодування до страхової суми всіх застрахованих об'єктів у розрізі ризикових видів страхування. У.C.C. визначається у відсотках, показує ймовірність збитку і використовується для оцінювання ризиків шляхом зіставлення фактичного і тарифного рівнів.

 

ЗБИТКИ (DAMAGE) - наслідок порушення охоронюваних законом прав та інтересів суб'єктів цивільних правовідносин (держави, організацій або громадян). У. може бути майновим або моральним. Майнова шкода - це наслідок правопорушень, які мають вартісну форму. Збиток моральний - це моральні та фізичні страждання, викликані правопорушенням. Він не може бути виражений в грошовій формі.

 

ЗЕЛЕНА КАРТА (GREEN CARD) - назва однойменної системи міжнародних договорів і страхового свідоцтва про страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, які виїжджають в країни - члени цієї системи. Отримала назву від кольору і форми полісу. Заснована в 1949 році. Сьогодні членами Міжнародної системи З.К. є понад 40 країн Європи, Азії та Африки. У червні 1997 року до складу членів системи 3.К. була прийнята Україна.

 

 

К

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ДІЇ ПОЛІСУ (EXPIRY DATE) - дата закінчення покриття полісу. Не поширюється на поліси, що передбачають автоматичну виплату суми в кінці періоду страхування (страхування на дожиття, довесiльне страхування тощо).

 

КОЕФІЦІЄНТ ЗБИТКІВ (CLAIMS OF or LOSS RATIO) - показник, який розраховується як співвідношення сплачених і підлягають оплаті претензій до зароблених премій.

 

КУМУЛЯЦІЯ (CUMULATION)

концентрація страхових ризиків в одній компанії в обсязі, який може привести до багатьох збиткiв внаслiдок одного страхового випадку;

зосередження застрахованих об'єктів на одній території, вулиці, будинку, порту, залізничній станції, судні, що в разі одночасного страхового випадку (наприклад, землетрусу) може призвести до порушення фінансової стабільності страховика. К. може враховуватися при визначенні частини ризику, що залишається на утриманні страховика.

 

Л

ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (LEAGUE OF INSURANCE ORGANISATIONS OF UKRAINE) - некомерційне об'єднання страховиків, метою якого є відстоювання інтересів у владних структурах, сприяння розвитку страхового законодавства, підвищення кваліфікації персоналу та інформаційного забезпечення страхових компаній, налагодження контактів з відповідними об'єднаннями (асоціаціями) інших держав.

 

ЛІКВІДАЦІЯ ЗБИТКІВ (SETTLEMENT OF LOSSES) - термін означає комплекс робіт з визначення і виплати страхового відшкодування.

 

ЛІЦЕНЗІЯ НА СТРАХОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ (INSURANCE LICENCE) - документ, що засвідчує право страхової компанії брати на страхування (перестрахування) страхові ризики певного виду. Видається Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю, має спеціальну форму і містить такі обов'язкові реквізити: повне та скорочене найменування страховика та його юридичну адресу, перелік видів страхування з добровільного і обов'язкового страхування, назву території, на якій страховик і його філії мають право укладати договори страхування , термін дії, реєстраційний номер і дату видачі ліцензії, підпис керівника (або заступника) Укрстрахнагляду. У разі порушення страхового законодавства ліцензія може бути відкликана.

 

 

М

МАРКЕТИНГ У СТРАХУВАННІ (INSURANCE MARKETING) - система взаємодіючих видів діяльності, спрямована на планування, ціноутворення, а також на рекламування і реалізацію страхових послуг. М.вC. - Це діяльність, що супроводжує рух послуг від страхової компанії до страхувальника.

 

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (MEDICAL INSURANCE) - вид особистого страхування на випадок втрати здоров'я від хвороби або внаслідок нещасного випадку. М.C. застосовується з метою мобілізації та ефективного використання коштів на покриття витрат на медичне обслуговування страхувальників. М.C. може мати форми обов'язкового і добровільного страхування. Договору М.C. укладаються в груповому та індивідуальному порядку. Цей документ є гарантією отримання медичної допомоги в обсягах і на умовах, визначених чинним законодавством або правилами страхування.

 

МОТОРНОЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ (МТСБУ) (MOTOR ІNSURЕR 'BUREAU OF UKRAINE) - форма об'єднання страховиків, які здійснюють страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Створено в 1994 році. Страховики можуть входити до МТСБУ як повнi або асоційовані члени. Вищим органом управління є загальні збори страховиків - членів Моторного бюро. Мета МТСБУ - координація діяльності його членів щодо оформлення страхування і покриття шкоди, нанесеної третім особам внаслідок дорожньо-транспортних пригод на території України, а також за її межами, реалізація договорів, конвенцій і домовленостей з уповноваженими організаціями по страхуванню цивільної відповідальності транспортних засобів інших країн . При МТСБУ для забезпечення виконання зобов'язань його членами перед страхувальниками і потерпілими були створені страхові резервні фонди: фонд страхових гарантій; фонд захисту потерпілих.

 

Н

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ (EXTRAORDINARY EVENT) - обставини, що склалися на певній території внаслідок стихійного лиха, катастрофи, аварії або іншої біди, що зумовило людські жертви, шкоду довкіллю, порушення нормальних умов життя і діяльності.

 

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК (ACCIDENT) - пожежа, дорожньо-транспортна аварія, катастрофа, отруєння хімічними продуктами чи інша подія, що послужили причиною смерті або каліцтва застрахованої особи, пошкодження або знищення застрахованого майна.

 

НЕТТО-ПРЕМІЯ (NET PREMIUM) - брутто-премія мінус навантаження.

 

НЕТТО-СТАВКА (NET RATE) - частина страхового тарифу, призначена для формування ресурсів страховика для виплати страхових відшкодувань і страхових сум.

 

НОСІЙ РИЗИКУ (RISK CARRIER) - суб'єкт, який бере на себе наслідки ризику.

 

НОТІС (NOTICE OR LETTER OF CANCELLATION) - стаття договору перестрахування, яка передбачає, що у випадках, коли один з учасників договору (перестраховик або цедент) має намір змінити умови договору або припинити його на наступний рік, він може надіслати своєму партнерові повідомлення про це не пізніше трьох місяців до закінчення терміну дії договору.

 

О

ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ (OBJECT OF INSURANCE) - конкретний майновий інтерес страхувальника або застрахованої особи (майно, відповідальність перед третьою особою, життя і здоров'я тощо), якому може бути завдано шкоди стихійним лихом, нещасним випадком або іншою страховою подією.

 

Обов'язкове страхування (COMPULSORY INSURANCE) - форма страхування, що грунтується на принципах обов'язковості як для страхувальника, так і для страховика. О.C. має велику перевагу перед добровільним страхуванням у тому, що дозволяє різко знизити тарифи і здешевити страхові послуги. Разом з тим існують і недоліки, які полягають у тому, що О.C. не враховує фінансові можливості кожного страхувальника, особливостей об'єктів страхування і страхових ризиків. Обсяг відповідальності страховика при О.C., як правило, значно нижча за реальну вартість майна.

 ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ (PERSONAL INSURANCE) - галузь страхування, в якій об'єктом страхових відносин є життя, здоров'я і працездатність людини. Л.с. направлено на забезпечення захисту сімейних доходів громадян, а також на накопичення ними коштів для підвищення рівня свого фінансового благополуччя.

 

П

ПЕРЕСТРАХОВИК (REINSURER) - страхова організація, яка приймає об'єкти перестрахування. Компанія, що здійснює виключно операції з перестрахування, називається професійним П.

 

ПІЛЬГИ У СТРАХУВАННІ (PREFERENCES INSURANCE) - можуть надаватися у вигляді повного або часткового звільнення окремих страхувальників від сплати платежів обов'язкового страхування. Наприклад, водії-інваліди, керуючі автомобілями, обладнаними відповідним знаком, повністю звільняються від страхових платежів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Л.вC. можуть складатися також у наданні переваг при укладанні договорів добровільного страхування для постійних страхувальників. Можуть застосовуватися знижки зі страхових премій, пільговий місяць (зі збереженням покриття) на поновлення договорів страхування тощо

 

ПОДВІЙНЕ СТРАХУВАННЯ (DOUBLE INSURANCE) - одночасне повне страхування одного й того ж об'єкта від одних і тих самих ризиків у кількох страховиків, через що страхова сума значно перевищує страхову вартість. При виявленні Д.C. кожен страховик покриває страхувальникові збиток у межах страхової вартості об'єкта пропорційно своїй частці в загальній страховій сумі.

 

ПОЛІС (СТРАХОВИЙ ДОГОВІР, СТРАХОВЕ СВІДОЦТВО) (POLICY) - письмова угода між страхувальником і страховиком, яке засвідчує, що страховик у разі настання страхового випадку бере на себе зобов'язання виплатити страхову суму або в межах страхової суми відшкодувати збиток страхувальникові чи іншій особі, зазначеній в П , за умови сплати страхових платежів у визначені терміни. П. може містити: назву документа, реквізити страховика, прізвище або назву страхувальника, його адресу, перелік об'єктів страхування, розмір страхової суми, перелік страхових випадків, розмір тарифу, а також страхових платежів, термін їх сплати, строк дії договору, права і обов'язки сторін, інші умови, підписи сторін.

 

ПОНОВЛЕННЯ СТРАХУВАННЯ (RENEWAL OF INSURANCE CONTRACT) - продовження дії договору страхування на новий термін. На практиці В.C. здійснюється укладанням нового договору або оформленням спеціального додатка до діючого договору. Часто страховики надають страхувальникам, які щороку й своєчасно поновлюють поліси, пільги у вигляді знижок зі страхових премій.

 

ПОРТФЕЛЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (PORTFOLIO OF LIABILITY) - загальна сума відповідальності страховика або перестраховика за всіма діючими полісами.

 

ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ (TERMS AND CONDITIONS OF INSURANCE) - відпрацьовуються страховиком для кожного виду страхування і погоджуються з Укрстрахнаглядом. П.C. повинні містити: перелік об'єктів страхування, порядок визначення страхових сум, перелік страхових ризиків, термін і місце дії договору страхування, порядок його укладення, права і обов'язки сторін, дії страхувальника в разі настання страхового випадку та перелік документів, що підтверджують ці випадки, порядок і умови сплати страхових сум, термін прийняття рішення про виплату або відмову у відшкодуванні, умови припинення дії договору і порядок вирішення спорів. До П.C. додаються страхові тарифи. Якщо П.C. не відповідають цим вимогам, Укрстрахнагляд може відмовити страховикові у видачі ліцензії.

 

ПРИПИНЕННЯ ПОЛІСУ (SUSPENSION OF COVER (POLICY)) - може статися за таких умов: закінчення передбаченого терміну страхування; розрив страхового договору з ініціативи страхувальника або страховика, смерть страхувальника (фізичної особи); ліквідація страховика або визнання судовими органами договору недійсним.

 

ПРЕТЕНЗІЯ (CLAIM) - вимога платежу в розмірі шкоди, завданої страховим випадком, але не перевищує страхову суму.

 

ПРИБУТОК ВІД СТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ (INSURANCE RESERVES) - різниця між сумою зароблених страхових премій і собівартістю їх надання.

 

Р

РЕГРЕС (REGRESS) - право страховика на висунення у межах фактично сплаченої страхувальникові суми відшкодування збитку / претензії до третьої сторони, яка винна у страховому випадку, з метою отримання від неї компенсації за завдані збитки.

 

РЕЗЕРВИ СТРАХОВІ (INSURANCE RESERVES) - система фондів страховика, утворюваних залежно від видів страхування з метою забезпечення гарантії майбутніх страхових відшкодувань і виплат страхових сум. Р.C. визначаються по-різному в ризикових видах страхування і у страхуванні життя. У ризикових видах страхування формуються резерв незароблених премій і резерв збитків, а у страхуванні життя - математичні резерви. Тимчасово вільні кошти Р.C. інвестуються в цінні папери, нерухомість, розміщуються на депозитних рахунках у банках тощо, що дає можливість страховим компаніям отримувати додаткові доходи.

 

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ (PROFITABILITY OF INSURANCE OPERATIONS) - показник рівня прибутковості страхових операцій: відсоткове відношення суми отриманого прибутку до загальної суми страхових платежів. Р.C.O. визначають також в розрізі видів страхування.

 

РЕЦИПІЄНТ - одержувач платежу або субсидії.

 

РИЗИК СТРАХОВИЙ (RISK) - термін, відповідний декільком поняттям. Під Р C розуміють: 1) ймовірне подія чи сукупність подій, на випадок яких здійснюється страхування. Р.C. - Можливість загибелі або пошкодження майна від вогню, повені, землетруси та іншого лиха. В особистому страхуванні Р.C. можуть бути - непрацездатність, смерть, дожиття до певного віку або події. 2) об'єкт страхування. 3) вид відповідальності страховика. 4) розподіл між страховиком і страхувальником шкоди, заподіяної страховим випадком.

 

С

САМОСТРАХУВАННЯ (SELFINSURANCE) - ризик, який знаходиться на відповідальності самого страхувальника. С. - форма захисту майнових інтересів створенням децентралізованих резервних фондів (фондів ризику) безпосередньо на підприємствах і в організаціях. Здебільшого З забезпечує покриття збитків, зумовлених малими ризиками. Щодо збитків за середніми та великими ризиками С. виявляється в застосуванні франшизи.

 

СИНЕРГІЗМ (SYNERGISM) - економія та інша вигода від об'єднання компаній при злитті.

 

СПІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ (CO-INSURANCE) - страхування, при якому один і той самий ризик у певних частинах страхують два або більше страховики, видаючи при цьому спільний або окремі поліси відповідно до суми, що становить частку кожного страховика. Якщо ризик розміщується серед страховиків не повністю, то одним із страховиків вважається страхувальник. Він несе відповідальність в обсязі незастрахованої ризику, не виплачуючи премії.

 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - система розподільних відносин, в процесі яких створюються і використовуються фонди для матеріального забезпечення громадян в старості, в разі інвалідності, у разі втрати годувальника та в інших випадках, передбачених законом.

 

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ (SOCIAL INSURANCE) - система гарантованого матеріального забезпечення людей у ​​старості, в разі втрати працездатності, при вагітності і в інших обумовлених законом випадках за рахунок коштів спеціальних фондів, які акумулюються державою з внесків підприємств, організацій та установ відповідно до визначених нормами.

 

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ (SPECIAL CONDITIONS OF INSURANCE) - умови, що застосовуються в разі, коли потрібно змінити, розширити стандартні умови, застосовувані з цього виду страхування.

 

СТРАХУВАННЯ (INSURANCE) - це економічні відносини, в рамках яких страхувальник сплатою грошового внеску забезпечує собі чи третій особі в разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати страховиком, який утримує певний обсяг відповідальності і для його забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, здійснює превентивні заходи щодо зменшення ризику, у разі необхідності перестраховує частину останнього.

 

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ (ACCIDENT INSURANCE) - вид особистого страхування. Традиційно здійснюється з метою надання допомоги застрахованим особам у разі тимчасової та постійної непрацездатності. Страховим випадком також є смерть застрахованого.

 

СТРАХУВАННЯ КАСКО (HULL INSURANCE) - страхування вартості транспортних засобів (суден, літаків, залізничних вагонів, автомобілів) без урахування вантажів.

 

СТРАХУВАННЯ ТУРИСТІВ (TRAVEL INSURANCE) - є обов'язковим і здійснюється суб'єктами туристичної діяльності на основі угод зі страховими компаніями, які мають ліцензію на таке страхування. З Т передбачає покриття медичних витрат у разі нещасного випадку.

 

СТРАХУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE) - страхування, при якому страховик бере на себе зобов'язання сплатити страхувальникові суми, пред'явлені йому відповідно до закону і в рамках юридичної відповідальності страхувальника перед третіми особами.

 

СТРАХУВАЛЬНИК (INSURED) - юридична або дієздатна фізична особа, що уклала договір на страхування (або є С. згідно з чинним законодавством), яке сплатило належні внески і має право в разі настання страхового випадку отримати відшкодування в рамках застрахованої відповідальності або страхової суми, обумовленої в полісі.

 

СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ (INSURANCE PROTECTION) - економічні, що перерозподіляють відносини, що складаються в процесі запобігання, подолання й відшкодування збитків, завданих конкретним об'єктам: матеріальним цінностям юридичних і фізичних осіб, життю і здоров'ю громадян тощо

 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ (INSURANCE COMPANY) - юридично оформлена одиниця підприємницької діяльності у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з повною відповідальністю, що має ліцензію на право виконувати обов'язки страховика. В Україні більшість С.С. мають форму акціонерного товариства.

 

СТРАХОВА ПРЕМІЯ (ВНЕСОК, ПЛАТІЖ) (INSURANCE PREMIUM) - плата страхувальника страховикові за те, що той зобов'язався відшкодувати страхувальникові у разі їх виникнення матеріальні збитки, завдані застрахованому майну, або виплатити страхову суму при настанні певних подій. С.П. сплачується одноразово до вступу в дію договору страхування або періодично в передбачені ним строки. Розмір С.П. залежить від страхового тарифу (брутто-ставки) і страхової суми, періоду страхування та іноді від деяких інших чинників.

 

СТРАХОВА ПРЕТЕНЗІЯ (INSURANCE CLAIM) - вимога страхувальника (вигодонабувача, іншої третьої особи) про відшкодування страховиком збитку, спричиненого випадком, що передбачає перелiк страхових подій у договорі страхування.

 

СТРАХОВА СТАТИСТИКА (INSURANCE STATISTICS)

спеціальна таблиця показників провадження певного виду страхування або всього портфеля ризиків за конкретним полісом протягом обумовленого періоду часу;

збір та систематизація даних з майнового та особистого страхування з метою нагромадження матеріалу, необхідного для прийняття своєчасних і обґрунтованих управлінських рішень;

область статистики, об'єктом якої є діяльність страховиків і їх взаємовідносини зі страхувальниками.

 

СТРАХОВА СУМА (SUM INSURED) - межа грошових зобов'язань страховика щодо компенсації завданих страховою подією збитків страхувальникові (застрахованому). С.С. за майновим страхуванням не повинна перевищувати вартості об'єкта. При добровільному страхуванні життя С.С. не обмежується.

 

СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ (BENEFIT) - сума компенсації, що її виплачує страховик страхувальникові за збиток, спричинений застрахованому майну страховим випадком.

 

СТРАХОВЕ ПОЛЕ - максимальна кількість об'єктів, які можна застрахувати на добровільних засадах. Що стосується страхування майна юридичних осіб, це може бути кількість підприємств, які знаходяться в певному регіоні, а щодо особистого страхування - це кількість населення, яке має самостiйнi доходи.

 

СТРАХОВА ПРАВО (INSURANCE LAW) - сукупність загальноприйнятих правил (норм) поведінки страхувальники, страховики та їх посередники, визначених державою і закріплених у законах і підзаконних актах, що регулюють страхову діяльність.

 

СТРАХОВИЙ СЕРТИФІКАТ (CERTIFICATE OF INSURANCE) - посвідчення страхування. Воно може бути тимчасовим до його заміни на страховий поліс, або видаватися на термін страхування і прирівнюватися до страхового договору. С.С. було поширене в органах Держстраху УРСР. Зараз застосовується за окремими видами страхування в НАСК "Оранта" та деяких інших компаніях.

 

СТРАХОВА ПОДІЯ (LOSS) - подія, передбачена договором страхування або чинним законодавством, з настанням якої виникає обов'язок страховика відшкодувати завдані цією подією збитки або виплатити страхове забезпечення страхувальникові (застрахованій особі, вигодонабувачу).

 

СТРАХОВИЙ АГЕНТ (INSURANCE AGENT) - довірена фізична або юридична особа, яка від імені і в межах наданих страховиком повноважень робить пропозиції страхувальникові щодо страхування ризиків та виконує деякі операції по обслуговуванню договорів страхування. С.А. можуть займатися цією діяльністю повний день, або працювати за сумісництвом. Іноді С.А. може виконувати посередницькі доручення кількох страховиків. С.А. отримує комісійні в залежності від кількості і суми підписаних договорів.

 

СТРАХОВИЙ АКТ (INSURANCE ACT) - документ, що складається за результатами огляду застрахованого об'єкта, який постраждав від страхового випадку.

 

СТРАХОВИЙ ВНЕСОК (ПРЕМІЯ, ПЛАТІЖ) (INSURANCE PREMIUM) - сума, що її сплачує страхувальник страховикові за зобов'язання відшкодувати збитки, завдані застрахованому майну, або сплатити страхову суму при настанні обумовлених подій в житті страхувальника (застрахованого). С.В. може сплачуватися одноразово (до вступу договору в дію) або в терміни, обумовлені договором страхування.

 

СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (INSURANCE MANAGEMENT) - система управління у сфері страхової діяльності.

 

СТРАХОВИЙ НАГЛЯД (INSURANCE CONTROL (SUPERVISION)) - контроль за діяльністю суб'єктів страхового бізнесу, що здійснюється спеціально уповноваженими на це державними органами. В Україні функції страхового нагляду покладені на Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю та його органи на місцях.

 

СТРАХОВИЙ ПОРТФЕЛЬ (INSURANCE PORTFOLIO) - 1) фактична кількість застрахованих об'єктів або число договорів страхування; 2) сукупна відповідальність страховика (перестраховика) за всіма діючими полісами.

 

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК (INSURED CAPACITY) - стихійне лихо, нещасний випадок або настання іншої події, при якій виникає зобов'язання страховика сплатити страхувальникові (застрахованому, вигодонабувачеві) страхове відшкодування або страхову суму. Перелік С.С. передбачається правилами страхування, страховим договором або чинним законодавством.

 

СТРАХОВИЙ ЗБИТОК (LOSS) -ущерб, нанесений страхувальнику внаслідок страхового випадку.

 

СТРАХОВИЙ ПУЛ (INSURANCE POOL) - добровільне об'єднання страхових компаній для спільного страхування певних ризиків. С.П. не є юридичною особою. Він створюється на підставі угоди між зазначеними компаніями з метою забезпечення фінансової стійкості страхових операцій на умовах солідарної відповідальності за виконання зобов'язань за договорами страхування.

 

СТРАХОВИЙ РИНОК (INSURANCE MARKET) - 1) економічний простір, в якому взаємодіють страхувальники (формують попит на страхові послуги), різноманітні за формами організації страхові компанії (страховики, що задовольняють попит на послуги), страхові посередники (агенти і брокери), а також організації страхової інфраструктури (об'єднання) асоціації (страховиків, консалтингові фірми, навчальні центри); 2) сфера грошових відносин, де об'єктом купівлі-продажу є специфічний товар - страхова послуга, формується попит і пропозиція на неї; 3) форма взаємозв'язку між учасниками страхових правовідносин (страхувальники, страховики та їх посередники).

 

СТРАХОВИЙ ФОНД (INSURANCE FUND) - сукупність натуральних запасів і фінансових резервів суспільства, призначених для попередження, локалізації і відшкодування збитків, завданих стихійним лихом, нещасними випадками та іншими надзвичайними подіями.

 

СТРАХОВИК (INSURER) - організація, яка за певну плату бере на себе зобов'язання відшкодувати страхувальникові або вказаним ним особам нанесену страховою подією шкоду, або сплатити страхову суму.

 

СТРАХОВІ ОПЕРАЦІЇ (INSURANCE OPERATIONS) - сукупність видів діяльності страховика, безпосередньо пов'язаних із здійсненням обов'язкового і добровільного страхування юридичних і фізичних осіб. До С.О. відносяться: оцінка майна та інших об'єктів, що підлягають страхуванню, обчислення страхових платежів, укладання договорів страхування, інкасація внесків і виконання безготівкових розрахунків, ведення рахунків страхувальників, складання страхових актів тощо

 

Ф

ФОРМИ СТРАХУВАННЯ (FORMS OF INSURANCE) - страхування може бути обов'язковим і добровільним. Обов'язкове страхування запроваджується або скасовується законами України. Сьогодні існує 27 видів обов'язкового страхування. Серед них: медичне страхування, страхування військовослужбовців і співробітників інших силових структур, митної, податкової служби, пасажирів на транспорті, працівників низки інших ризикових професій, страхування урожаю сільськогосподарських культур в державних підприємствах, страхування авіаційних суден, страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Із загального обсягу страхування понад 3/4 становить добровільне страхування. Воно здійснюється на підставі договору між страховиком і страхувальником. Умови та порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що опрацьовуються страховиком.

 

ФОРС-МАЖОР (FORCE MAGEURE) - 1) події, надзвичайні ситуації, які не можуть бути передбаченими, попереджені або усунені якими-небудь заходами; 2) обумовлені правилами страхування надзвичайні обставини, на випадок яких страховик звільняється від виконання зобов'язань за договором страхування. Більшість страховиків відносять сюди випадки, що зумовленi вiйськовими дiями, страйками, запровадженням надзвичайного стану, радіоактивними викидами тощо

 

ФРАНШИЗА (DEDUCTIBLE, FRANCHISE) - передбачена договором частина збитків, що в разі настання страхової події не відшкодовується страховиком. Розрізняють умовну і безумовну Ф. Умовна Ф засвiдчує право звiльнення страховика від відповідальності за шкоду, якщо його розмір не перевищує розміру Ф, і збиток підлягає відшкодуванню повністю, якщо його розмір перевищує Ф. Безумовна Ф свідчить, що відповідальність страховика визначається розміром збитку мінус Ф.

 

ФУНКЦІЇ СТРАХУВАННЯ (FUNCTIONS OF INSURANCE) - прояв сутності страхування в дії Страхування виконує такі функції: ризикову, створення і використання страхових резервів, заощадження коштів, превентивну.

 

Ц

ЦЕДЕНТ (ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИК) (CEDENT) - страховик, який передає за плату частину прийнятого за договором зі страхувальником ризику на перестрахування іншому страховикові або професійному перестраховикові.

 

ЦЕССІЯ (CESSION) - процес передання застрахованого ризику в перестрахування.

 

 Ч

ЧАСТОТА СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ (LOSS FREQANCY) - показник, який є елементом збитковості страхової суми. Ч.С.В. визначається відношенням числа страхових випадків до кількості застрахованих об'єктів або договорів страхування в розрізі видів страхування.

 

Ю

ЮРИСДИКЦІЯ (JURISDICTION) - здійснення правосуддя, підсудність справи. Правильне визначення Ю. має особливе значення у страхуванні ризиків, що виникають в процесі зовнішньоекономічної діяльності. У полісах страхування судів, вантажів і інших об'єктів, де сторони страхових відносин належать до різних країн, має бути обумовлено, в якій країні підлягають розгляду судові суперечки, які виникають з договору страхування.

 

 

Київ
(044) 374-03-27 (044) 221-01-79 (044) 221-01-78
01133, м.Київ, бул. Лесі Українки, будинок, 7-Б(Літера А), офіс 157
Новини 
07.10.2021
На ТОП-100 крупнейших страховщиков в 2020 году приходится 8,3% глобальных страховых премий
детальніше
24.09.2021
НБУ планирует ввести новые требования к деятельности страховых посредников и брокеров в Украине
детальніше
01.04.2021
Что готовит новый закон о страховании и как он повлияет на прозрачность, капитализацию и устойчивость страхового рынка Украины?
детальніше
Архів новин
Приватним клієнтам | Корпоративним кліентам | Новини | Вакансії | Партнерство | Контакти